Kaip padidinti nario pavadinima.

Mažoji bendrija laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre. Išimtinais atvejais, kai kurioms mažosioms bendrijoms pavyzdinės formos gali būti netinkamos, dėl jų norimos veiklos vykdymo ar kitų jiems svarbių kriterijų, į kuriuos jie norėtų atsižvelgti.

Įstatymo paskirtis Šis įstatymas reguliuoja įmonių, kurių teisinė forma yra mažoji bendrija, steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymą, pabaigą ir nustato šių įmonių dalyvių narių teises ir pareigas.

Mažoji bendrija 1. Mažoji bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Mažosios bendrijos buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje.

Mažoji bendrija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, šiuo ir kitais įstatymais, kitais teisės aktais, taip pat mažosios bendrijos nuostatais. Mažosios bendrijos steigimas 1.

Mažosios bendrijos steigimo teisinis pagrindas yra šio įstatymo nustatyta tvarka steigėjų sudaryta mažosios bendrijos steigimo sutartis arba steigimo aktas.

Mažoji bendrija

Mažosios bendrijos steigimo sutartis sudaroma, kai mažąją bendriją steigia 2 ar daugiau steigėjų. Kai mažąją bendriją steigia 1 steigėjas, sudaromas mažosios bendrijos steigimo aktas. Šio įstatymo nuostatos dėl mažosios bendrijos steigimo sutarties taikomos ir mažosios bendrijos steigimo aktui. Mažosios bendrijos steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys. Mažosios bendrijos steigėjų skaičius neribojamas. Mažosios bendrijos steigimo sutartį pasirašo visi steigėjai ar jų įgalioti asmenys.

Mažoji bendrija laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre. Mažoji bendrija įregistruojama po to, kai sudaryta mažosios bendrijos steigimo sutartis, pasirašyti steigiamos mažosios bendrijos nuostatai ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti pirmiau nurodyti bei kiti įstatymų nustatyti mažajai bendrijai registruoti reikalingi dokumentai.

Narių susirinkimo dienos praneša kiekvienam Bendrijos nariui pasirašytinai ir arba elektroninių ryšių. Narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šio termino, priemonėmis ir arba registruotu laišku jei su tuo raštiškai sutinka visi Bendrijos nariai. Jei Vadovas, gavęs Narių susirinkimo sušaukimo iniciatoriaus -ių paraišką, nesušaukė Narių susirinkimo šių nuostatų nustatyta tvarka ir terminais, Narių susirinkimas gali būti šaukiamas Bendrijos narių, kuriems priklausantys balsai sudaro daugiau kaip skaičius sprendimu. Sprendime nurodomas Bendrijos narys, kuris apie šaukiamą Narių susirinkimą praneša kiekvienam Bendrijos nariui, ir šio pranešimo tvarka.

Visi mažosios Kaip padidinti nario pavadinima steigėjai nuo mažosios bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre tampa jos nariais.

Mažosios bendrijos steigimo sutartis 1.

Grupė Seimo narių siūlo keisti Švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimą

Mažosios bendrijos steigimo sutartyje turi būti nurodyta: 1 mažosios bendrijos steigėjai; 2 mažosios bendrijos pavadinimas ir buveinė; 3 teisinė forma; 4 mažosios bendrijos atstovas, jo teisės ir pareigos; 5 mažosios bendrijos vadovas, jeigu mažoji bendrija numato turėti vienasmenį valdymo organą; 6 kiekvieno steigėjo įnašas į mažąją bendriją, jo dydis jei įnašas nepiniginis — įnašo vertėįnešimo tvarka ir terminai; 7 mažosios bendrijos steigimo išlaidų kompensavimo tvarka; 8 steigimo sutarties sudarymo data.

Kai mažosios bendrijos steigimo sutartyje nurodomas fizinis asmuo, nurodomi šio fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta. Mažosios bendrijos steigimo sutartyje gali būti ir kitų nuostatų, neprieštaraujančių Civiliniam kodeksui, šiam ir kitiems įstatymams. Steigimo sutartį pakeitus iki mažosios bendrijos įregistravimo, Juridinių asmenų registro tvarkytojui kartu su steigimo sutartimi pateikiami ir pakeitimai. Kai mažojoje bendrijoje numatoma turėti vienasmenį valdymo organą, mažosios bendrijos atstovas atlieka tik su Kaip padidinti nario pavadinima bendrijos įsteigimu susijusius veiksmus.

Mažosios bendrijos atstovas gali steigiamos mažosios bendrijos vardu ir dėl jos interesų sudaryti sandorius.

Kaip padidinti nario pavadinima

Pagal šiuos sandorius mažajai bendrijai prievolės atsiranda tik tuomet, kai juos po mažosios bendrijos įsteigimo patvirtina mažosios bendrijos valdymo organas. Mažosios bendrijos pavyzdines steigimo sutarties ir steigimo akto formas tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Mažosios bendrijos nuostatai 1.

Mažosios bendrijos nuostatai yra dokumentas, kuriuo mažoji bendrija vadovaujasi savo veikloje. Mažosios bendrijos nuostatuose gali būti ir kitų nuostatų, neprieštaraujančių šiam ir kitiems įstatymams. Šio straipsnio 2 dalies 12 punkte nurodytas šaltinis, kuriame skelbiami mažosios bendrijos vieši pranešimai, turi būti Lietuvos Respublikos dienraštis arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamas elektroninis leidinys viešiems pranešimams skelbti.

Mažosios bendrijos nuostatuose gali būti nustatyta, kad mažosios bendrijos vieši pranešimai skelbiami dviejuose šaltiniuose, t. Steigiamos mažosios bendrijos nuostatus turi pasirašyti visi steigėjai arba jų įgalioti asmenys.

Mažosios bendrijos nariams priėmus sprendimą pakeisti mažosios bendrijos nuostatus, surašomas visas pakeistų mažosios bendrijos nuostatų tekstas ir po juo pasirašo visi mažosios bendrijos nariai arba mažosios bendrijos narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

Notaras neliudija mažosios bendrijos nuostatus pasirašiusiųjų asmenų parašų tikrumo. Mažosios bendrijos pavyzdinius nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Kaip padidinti nario pavadinima

Juridinių asmenų registro duomenys Be Civilinio kodekso 2. Mažosios bendrijos nariai, jų teisės ir pareigos 1.

Mažosios bendrijos nariu gali būti fizinis asmuo, įnešęs ar įsipareigojęs įnešti įnašą į mažąją bendriją, taip pat mažosios bendrijos nario teises įgijęs fizinis asmuo. Mažosios bendrijos narys turi šias teises: 1 dalyvauti ir balsuoti mažosios bendrijos narių susirinkime; 2 gauti šias išmokas, kaip avansu išmokamą pelną: mažosios bendrijos lėšų savo asmeniniams poreikiams, taip pat pelno dalį už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį; 3 savanoriškai pasitraukti iš mažosios bendrijos; 4 perleisti savo teises; 5 padidinti savo įnašą papildomais įnašais; 6 kitas šio įstatymo nustatytas teises.

Kaip padidinti nario pavadinima

Mažosios bendrijos narys turi šias pareigas: 1 vykdyti prisiimtus įsipareigojimus mažajai bendrijai; 2 per 30 dienų nuo mažosios bendrijos narių susirinkimo, kuriame patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys, grąžinti per finansinius metus gautų išmokų, kaip Kaip padidinti nario pavadinima išmokėto pelno, sumą, kuri viršija jam tenkančią finansinių metų pelno dalį; 3 kitas šiame įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytas pareigas.

Mažosios bendrijos nuostatuose gali būti ir kitų mažosios bendrijos nario teisių ir pareigų, neprieštaraujančių šiam ir kitiems įstatymams. Mažosios bendrijos naujų narių priėmimas Nauji mažosios bendrijos nariai priimami mažosios bendrijos nuostatuose nustatyta tvarka vienbalsiu mažosios bendrijos narių susirinkimo sprendimu. Mažosios bendrijos nario teisių perleidimas 1.

Mažosios bendrijos narys turi teisę mažosios bendrijos nuostatų ir įstatymų nustatyta tvarka perleisti nario teises. Jeigu mažosios bendrijos narys nėra įvykdęs visų įsipareigojimų mažajai bendrijai dėl įnašo įnešimo, perleidžiant nario teises kartu pereina ir pareiga įnešti likusią įnašo dalį. Apie ketinimą parduoti nario teises mažosios bendrijos narys turi informuoti mažąją bendriją mažosios bendrijos nuostatuose nustatyta tvarka.

Siūloma keisti Švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimą

Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios informacijos mažojoje bendrijoje gavimo dienos mažosios bendrijos narių susirinkimas bendru sutarimu turi priimti sprendimą, kuris iš likusių mažosios bendrijos narių pirktų parduodamas nario teises. Priimant sprendimą, netaikomi šio įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje nustatyti ribojimai dėl balsavimo priimant sprendimus. Mažosios bendrijos narių susirinkimui nepriėmus sprendimo, nario teises ketinantis parduoti mažosios bendrijos narys gali jas parduoti ar kitaip perleisti kitam fiziniam asmeniui.

Civilinio kodekso nustatytais pagrindais ir tvarka nario teisės gali būti priverstinai parduotos, jeigu mažosios bendrijos nario veiksmai prieštarauja mažosios bendrijos veiklos tikslams ir negalima pagrįstai manyti, kad tie veiksmai ateityje pasikeis.

Įstatymo paskirtis Šis įstatymas reguliuoja įmonių, kurių teisinė forma yra mažoji bendrija, steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymą, pabaigą ir nustato šių įmonių dalyvių narių teises ir pareigas. Mažoji bendrija 1. Mažoji bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Mažosios bendrijos buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje. Mažoji bendrija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, šiuo ir kitais įstatymais, kitais teisės aktais, taip pat mažosios bendrijos nuostatais.

Nario teises iš kito mažosios bendrijos nario įgijęs mažosios bendrijos narys, taip pat kitas fizinis asmuo, įgijęs nario teises, apie tai raštu praneša mažajai bendrijai. Pranešime turi būti nurodytas nario teises perleidęs mažosios bendrijos narys vardas, pavardė ir jo įnašų į mažąją bendriją vertė, nario teises įgijęs mažosios bendrijos narys ar kitas asmuo, įgijęs nario teises nario vardas, pavardė; kito asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vietanario teisių įgijimo data.

Kartu su pranešimu pateikiamas ir nario teisių įgijimą liudijantis dokumentas ar jo išrašas. Jeigu pateikiamas dokumento išrašas, jame turi būti nurodytos sandorio dėl nario teisų įgijimo šalys, sandorio objektas, sandorio data. Jeigu mažosios bendrijos nariu tampa nario teises nupirkęs ar kitaip įgijęs kitas fizinis asmuo, jo įnašų į mažąją bendriją vertė atitinka nario teises perleidusio mažosios bendrijos nario įnašų vertę.

SIŪLOMA KEISTI ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS PAVADINIMĄ

Jeigu nario teises įgyja kitas mažosios bendrijos narys, jo įnašų vertė padidėja jam nario teises perleidusio mažosios bendrijos nario turėtų įnašų verte. Šio straipsnio 2 dalis netaikoma, kai mažojoje bendrijoje yra vienas narys.

Kaip padidinti nario pavadinima

Mažosios bendrijos nario savanoriškas pasitraukimas 1. Apie ketinimą savanoriškai pasitraukti mažosios bendrijos narys Naujausias narys didinti narys raštu pranešti mažajai bendrijai. Mažosios bendrijos narys iš mažosios bendrijos savanoriškai pasitraukia mažosios bendrijos nuostatuose nustatyta tvarka. Atsiskaitymui su savanoriškai pasitraukiančiu mažosios bendrijos nariu mažoji bendrija privalo sudaryti laikotarpio, kurio pradžia sutampa su mažosios bendrijos finansinių metų pradžia, o pabaiga — šio straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo diena, finansinių ataskaitų rinkinį.

Paaiškėjus, kad po atsiskaitymo su savanoriškai pasitraukiančiu mažosios bendrijos nariu mažoji bendrija taptų nemoki, mažosios bendrijos nariai papildomais įnašais gali atstatyti mažosios bendrijos mokumą. Neatkūrus mokumo, per 10 dienų mažosios bendrijos narių susirinkimas turi svarstyti klausimą dėl mažosios bendrijos veiklos nutraukimo ir mažosios bendrijos likvidavimo. Su mažosios bendrijos nariu, savanoriškai pasitraukiančiu iš mažosios bendrijos, išskyrus Kaip padidinti nario pavadinima straipsnio 6 dalyje nustatytus atvejus, atsiskaitoma mažosios bendrijos nuostatuose nustatyta tvarka.

Mažosios bendrijos nariui tokiu atveju turi būti grąžintas jo įnašas ar kompensuota įnašo vertė, padidinta mažosios bendrijos pelno ar sumažinta mažosios bendrijos nuostolio, apskaičiuoto šio straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo dienai, dalimi, proporcinga jo įnašo į mažąją bendriją dydžiui vertei.

Šio straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju neatstačius mažosios bendrijos mokumo papildomais įnašais, taip pat tuo atveju, kai mažosios bendrijos narys savanoriškai traukiasi iš likviduojamos statusą turinčios mažosios bendrijos, su mažosios bendrijos nariu atsiskaitoma šio įstatymo 27 straipsnio 8 ir 9 dalyse nustatyta tvarka. Šis straipsnis netaikomas, kai mažojoje bendrijoje yra vienas narys.

Mažosios bendrijos organai 1. Mažosios bendrijos organai nurodomi mažosios bendrijos nuostatuose.

Mažosios bendrijos organai gali būti: 1 tik mažosios bendrijos narių susirinkimas. Tokiu atveju mažosios bendrijos narių susirinkimas yra kartu mažosios bendrijos valdymo organas; 2 mažosios bendrijos narių susirinkimas ir mažosios bendrijos vienasmenis valdymo organas — mažosios bendrijos vadovas. Civilinio kodekso 2. Mažosios bendrijos narių susirinkimo kompetencija 1.

  1. Grupė Seimo narių siūlo keisti Švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimą
  2. Penio nuotrauku matmenys

Kai mažosios bendrijos susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas, mažosios bendrijos narių susirinkimas: 1 priima sprendimą dėl mažosios bendrijos atstovo paskyrimo; 2 priima sprendimą dėl mažosios bendrijos nario ar narių, kurie sudaro finansinių ataskaitų rinkinį; 3 priima sprendimą mažajai bendrijai tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve; 4 priima sprendimą steigti mažosios bendrijos filialus ir atstovybes; 5 tvirtina mažosios bendrijos filialų ir atstovybių nuostatus; 6 priima sprendimą dėl mažosios bendrijos filialų ar atstovybių vadovų paskyrimo.

Kai mažoji bendrija turi vienasmenį valdymo organą, mažosios bendrijos narių susirinkimas: Kaip padidinti nario pavadinima priima sprendimą dėl mažosios bendrijos vadovo paskyrimo ir nustato civilinės sutarties su juo sąlygas; 2 priima sprendimą dėl civilinės sutarties su mažosios bendrijos vadovu nutraukimo. Mažosios bendrijos narių susirinkimo šaukimas 1. Mažosios bendrijos narių susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas mažosios bendrijos narys, taip pat mažosios bendrijos vadovas, kai mažoji bendrija turi vienasmenį valdymo organą.

Mažosios bendrijos narių susirinkimas šaukiamas mažosios bendrijos nuostatų nustatyta tvarka. Kai mažojoje bendrijoje yra vienas narys, mažosios bendrijos narių susirinkimas nešaukiamas ir šio nario raštiški sprendimai prilyginami mažosios bendrijos narių susirinkimo sprendimams.

MB steigimo dokumentai

Mažosios bendrijos narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šio įstatymo nustatytais atvejais ar mažosios bendrijos nuostatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi mažosios bendrijos narys nariai ar mažosios bendrijos vadovas, kai mažoji bendrija turi vienasmenį valdymo organą. Dalyvavimas ir balsavimas mažosios bendrijos narių susirinkime 1.

Mažosios bendrijos narių susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, mažosios bendrijos narių susirinkimo dieną esantys mažosios bendrijos nariais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Mažosios bendrijos narių susirinkime turi teisę dalyvauti mažosios bendrijos vadovas, kai mažoji bendrija turi vienasmenį valdymo organą.

Kiekvienas mažosios bendrijos narys turi vieną balsą mažosios bendrijos narių susirinkime. Kai mažoji bendrija turi vienasmenį valdymo organą, mažosios bendrijos nuostatuose gali būti nustatyta kitokia balsų paskirstymo jos nariams tvarka. Mažosios bendrijos narys turi teisę balsuoti raštu. Didziausias vyru narys bendrijos narys, išskyrus atvejį, kai jis yra vienintelis mažosios bendrijos narys, neturi teisės balsuoti mažosios bendrijos narių susirinkime, priimant sprendimus su juo susijusiais klausimais, nurodytais šio Įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose, 2 dalies 1, 2 ir 6 punktuose ir 3 dalyje, taip pat kitais klausimais, jei sprendžiamas klausimas susijęs su jo asmeniu.

Sprendimai, priimami kvalifikuota balsų dauguma 1. Sprendimai, priimami bendru sutarimu vienbalsiai Mažosios bendrijos narių susirinkimas turinčių teisę balsuoti narių bendru sutarimu vienbalsiai priima Kaip padidinti nario pavadinima 1 dėl naujų mažosios bendrijos narių priėmimo; 2 dėl nepiniginių įnašų vertės, jų įnešimo sąlygų ir terminų; 3 dėl pelno nuostolių paskirstymo už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį; 4 dėl mažosios bendrijos nario, kuris pirktų parduodamas mažosios bendrijos nario Kaip padidinti nario pavadinima.

Mažosios bendrijos narių susirinkimo protokolas 1. Mažosios bendrijos narių susirinkimas turi būti protokoluojamas. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas per 10 dienų nuo susirinkimo dienos. Mažosios bendrijos nuostatuose gali būti nustatytas ir kitas protokolo surašymo ir pasirašymo terminas, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 dienų nuo susirinkimo dienos. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi mažosios bendrijos nariai, taip pat kai mažojoje bendrijoje yra vienas narys.

Protokolai ar kiti dokumentai, kuriais įforminti mažosios bendrijos narių susirinkimo sprendimai, yra oficialūs dokumentai. Jie saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Mažosios bendrijos atstovas 1. Mažoji bendrija turi turėti mažosios bendrijos atstovą, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas.

Mažosios bendrijos atstovas nėra mažosios bendrijos organas. Mažosios bendrijos atstovu gali būti tik mažosios bendrijos narys.