Kas yra narys, Mažoji bendrija

Mažosios bendrijos vadovas atsako už: 1 mažosios bendrijos narių susirinkimo sušaukimą mažosios bendrijos nuostatuose nustatyta tvarka; 2 informacijos ir dokumentų pateikimą mažosios bendrijos narių susirinkimui; 3 finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą šio įstatymo nustatytais atvejais; 4 mažosios bendrijos dokumentų, duomenų ir kitos Juridinių asmenų registro tvarkytojui teiktinos informacijos pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui; 5 informacijos viešą paskelbimą mažosios bendrijos nuostatuose nurodytame šaltinyje; 6 informacijos ir dokumentų pateikimą mažosios bendrijos nariams; 7 kitų šiame įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose, taip pat mažosios bendrijos nuostatuose ir civilinėje paslaugų sutartyje su mažąja bendrija nustatytų pareigų vykdymą. Sprendime taip pat turi būti nurodyta, kokia mažosios bendrijos nario, ketinančio parduoti nario teises, įnašo vertės dalimi padidėtų su juo atsiskaičiusio mažosios bendrijos nario įnašo vertė. Vienbalsiai priimami sprendimai 1. Kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas, mažosios bendrijos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam mažosios bendrijos nariui, kuris jam atstovautų balsuojant mažosios bendrijos narių susirinkime.

Mažosios Bendrijos Trūkumai Nors Kas yra narys bendrijos teisinė forma turi daugybę privalumų, verta paminėti ir šios teisinės formos trūkumus tam, kad galima būtų susidaryti bendrą vaizdą apie šį juridinį asmenį.

Kai mažąją bendriją steigia du ar daugiau steigėjų ir numatoma, kad mažosios bendrijos narių susirinkimas bus mažosios bendrijos valdymo organas, steigimo sutartyje taip pat turi būti nurodytas mažosios bendrijos atstovas, jo teisės ir pareigos. Kai mažosios bendrijos steigimo sutartyje nurodomas fizinis asmuo, nurodomi šio fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta. Mažosios bendrijos steigimo sutartyje gali būti ir kitų nuostatų, neprieštaraujančių Civiliniam kodeksui, šiam ir kitiems įstatymams. Mažosios bendrijos steigimo sutartį pasirašo visi steigėjai ar jų įgalioti asmenys. Steigimo sutartį pakeitus iki mažosios bendrijos įregistravimo, Juridinių asmenų registro tvarkytojui kartu su steigimo sutartimi pateikiami ir sutarties pakeitimai.

Visų pirma, mažosios bendrijos steigėjų skaičius negali viršyti 10 asmenų skaičiaus. Dėl to kartais gali susidaryti kliūtis plėstis toliau ir prisitraukti daugiau investuotojų į bendriją.

Kas yra narys

Visų antra, paskirstant pelną tarp mažosios bendrijos narių, jis skirstomas proporcingai kiekvieno nario įnašui į juridinį asmenį.

Toks paskistymas dažnai yra susijęs su sudėtingais skaičiavimais. Visų trečia, jeigu metų pabaigoje paaiškėja, kad mažosios bendrijos veikla patyrė nuostolių, tada mažosios bendrijos nariai privalo grąžinti atgal avansą, kurį išsiėmė iš juridinio asmens anksčiau laiko.

Visų ketvirta, mažosios bendrijos narius negali sieti darbo santykiai su pačia maža bendrija.

Priminimas valdančioms gaujoms: Tauta atsiims valdymą

Tai reiškia, kad darbo sutartis tarp nario ir pačio juridinio asmens negali būti sudaroma. Darbo sutartis gali būti sudaroma tik su darbuotojais, kurie dirba mažojoje bendrijoje, tačiau jokiu būdu ne su nariais. Visų penkta, nuo metų įsigaliojo įstatyminis reguliavimas, kurio pasekoje, mažųjų bendrijų nariai yra apmokestinami sodros nuo minimalaus mėnesinio atlyginimo.

Kas yra narys

Kalbant apie buhalterinę apskaitą, ji tik nežymiai yra paprastesnė negu uždarosios akcinės bendrovės atveju. Pavyzdžiui, buhalterinė apskaita bus paprastesnė tuomet, kai mažojoje bendrijoje nebus darbuotojų arba kai jinai nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja.

Taigi, matome, kad ši teisinė forma turi ir nemažai trūkumų, į kuriuos taip pat reikia atsižvelgti ruošiantis įsteigti tokį juridinį asmenį.

Kas yra narys