Kiek yra elemento didinimo priemone, Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Dirvožemio rūgštingumas[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Dirvožemio rūgštingumas — tai dirvožemio gebėjimas neutralizuoti šarminius ir parūgštinti neutraliosios reakcijos druskų tirpalus bei vandenį. Ji vadinama sorbuojančiuoju kompleksu sorbentu. Jis nedalyvauja atrenkant atskirus projektus.

Pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas yra pagrindinė priemonė siekiant šių tikslų. Pastatuose suvartojama didžiausia energijos dalis ir yra didžiausios galimybės sutaupyti energijos. ES energijos suvartojimas vėl didėja. Siekėme pateikti rekomendacijas, kurios turėtų padėti ES siekti savo m.

R. Vilpišauskas. Ekonomikos gaivinimo planas – ar šį kartą bus kitaip?

Be to, valstybės narės visų pastatų nacionaliniam bendram finansavimui biudžete numatė 5,4 milijardo eurų, iš kurių 2 milijardai eurų numatyti gyvenamiesiems pastatams. IV Aplankėme penkias valstybes nares Bulgariją, Čekiją, Airiją, Italiją ApulijąLietuvąkurios pastatų energijos vartojimo efektyvumui didinti skyrė 2,9 milijardo eurų sanglaudos politikos lėšų.

Įvertinome, ar šis biudžetas buvo naudojamas ekonomiškai veiksmingai ir, ar Komisija ir valstybės narės įgyvendino mūsų Specialiojoje ataskaitoje Nr. V Komisija parengė išsamias gaires dėl investicijų į pastatų energijos vartojimo efektyvumą gerinimo, įskaitant jų ekonominį veiksmingumą, kaip rekomendavome savo Specialiojoje ataskaitoje Nr.

Nustatėme gerosios praktikos pavyzdžių: finansinės priemonės buvo taikomos jas derinant su dotacijomis ir keičiant pagalbos normos lygį, siekiant padidinti privačiojo sektoriaus finansinio sverto poveikį ir sumažinti savaimingumo efekto riziką. VI Valstybės narės reikalavo, kad projektai būtų grindžiami energijos vartojimo auditu, kad būtų pasiektas tam tikras energijos taupymo lygis ir padidinta pastatų energijos klasė.

Daugeliu atvejų jos biudžetą skyrė projektams vadovaudamosi eiliškumo principu, pagal kurį jos negalėjo vertinti jų santykinių sąnaudų ir naudos. Tai reiškė, kad jos retai teikė pirmenybę projektams, kuriuos įgyvendinant sutaupoma energijos arba gaunama kitos naudos pigiau.

Kiek yra elemento didinimo priemone

VII Stebėjimo sistema nepateikia duomenų apie energiją, sutaupytą panaudojant ES lėšas gyvenamiesiems pastatams renovuoti. Tai reiškia, kad Komisija negali įvertinti, kiek ES biudžetu prisidedama prie ES energijos vartojimo efektyvumo tikslo.

Joks rodiklis nerodo kitos naudos, kurią gali duoti šios investicijos. Dėl geresnio valdymo, ypač projektų atrankos srityje, galėtų Kiek yra elemento didinimo priemone sutaupyta daugiau energijos už vieną investuotą eurą. IX Atsižvelgiant į platesnius ES energijos vartojimo efektyvumo tikslų užmojus ir biudžetų mažinimo perspektyvą, išlaidų ekonominio veiksmingumo užtikrinimas dabar yra svarbesnis nei kada nors anksčiau. Tuo remdamiesi pateikėme rekomendacijas, kurios turėtų padėti ES siekti savo m.

Jos apima investicijų planavimą ir tikslinį skyrimą; projektų, kuriuos įgyvendinant sutaupoma daugiau energijos ir gaunama kitos naudos pigiau, vertinant santykines sąnaudas ir naudą, atranką; rodiklių, pagal kuriuos vertinamas energijos sutaupymas ir kita nauda, naudojimą ir atlygį už priemones, kuriomis energija taupoma ekonomiškai veiksmingai.

Įžanga Energijos vartojimo efektyvumo tikslai ir pažanga 01 Didesnis energijos vartojimo efektyvumas — tai mažesnių tokio pat lygio veiklai užtikrinti skirtų energijos išteklių naudojimas 1. Veiksmingiau vartodami energiją ES piliečiai gali sumažinti savo sąskaitas už energiją, apsaugoti savo sveikatą ir aplinką bei pagerinti oro kokybę.

Dėl šios tendencijos bus dar sunkiau pasiekti ES m.

Kiek yra elemento didinimo priemone

Energijos suvartojimas turėtų visų pirma sumažėti sektoriuose, turinčiuose didžiausia energijos taupymo potencialą, pavyzdžiui, pastatų. Tai taip pat yra sektorius, kuris turi Europoje didžiausią energijos taupymo potencialą 6. Atlikus pastatų renovaciją paprastai energijos sutaupoma dėl geresnių apšiltinimo, šildymo ir vėsinimo sistemų bei apšvietimo. Nors šioje ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama šių rūšių investicijoms, mūsų neseniai paskelbtoje Specialiojoje ataskaitoje Nr.

Jeigu visos biudžete numatytos ES sanglaudos politikos investicijos į viešuosius ir gyvenamuosius pastatus būtų įgyvendintos, — m. ES išlaidų panaudojimas ir teisinė sistema 09 — m. Valstybės narės šiuos biudžetus papildė 5 milijardais eurų nacionalinio bendro finansavimo. Biudžeto pasiskirstymas pagal valstybę narį pateikiamas priede. ES sanglaudos politikos biudžeto, skirto investicijoms į energijos efektyvumą, paskirstymas. ES sanglaudos politikos biudžeto, skirto investicijoms į energijos efektyvumą, paskirstymas Šaltinis: Audito Rūmai.

Kiek yra elemento didinimo priemone

Pastatų energinio naudingumo direktyvoje 10 yra keletas nuostatų, kuriomis siekiama padidinti tiek naujų, tiek esamų pastatų energijos vartojimo efektyvumą: minimalūs energinio naudingumo reikalavimai, taikomi naujiems pastatams ir kapitalinėms pastatų renovacijoms; privalomas energinio naudingumo sertifikatas, pridedamas perkant ir parduodant pastatus, kuriame nurodomas dabartinis pastato energinis naudingumas ir rekomenduojamos priemonės, skirtos pagerinti šį naudingumą 11 žr.

Pastatų energijos vartojimo efektyvumo direktyvoje taip pat yra nuostatos, kuriomis siekiama padidinti energinį pastatų naudingumą. Šios nuostatos apima Kiek yra elemento didinimo priemone efektyvumo įpareigojimų sistemas, kuriomis nustatomi reikalavimai įpareigotosioms šalims, pavyzdžiui, prekybos energija įmonėms arba energijos skirstytojams, kad būtų pasiekti kiekybiniai energijos taupymo tikslai visoje jų klientūroje.

Peržiūrėtos direktyvos poveikio vertinime padaryta išvada, kad iki m. Energijos vartojimo efektyvumo direktyvoje taip pat reikalaujama, kad valstybės narės kas trejus metus pateiktų savo nacionalinius efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planus NEEVVPkurie apima reikšmingas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones ir numatomą sutaupyti arba sutaupytą energijos kiekį.

Dirvožemis

Komisija įvertina NEEVVP ir nustato, kokią pažangą valstybės narės padarė siekdamos nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų. Komisija savo metinį vertinimą siunčia Europos Parlamentui ir Tarybai.

Kiek yra elemento didinimo priemone

Iki m. Jiems taip pat teks svarbus vaidmuo siekiant nustatyti investicijų poreikį energijos vartojimo efektyvumo srityje. Komisijos ir valstybių narių pasidalijamasis valdymas Padidejusi nariu patirtis Komisijos Energetikos generalinis direktoratas rengia ir įgyvendina ES energetikos politiką.

Jis rengia energijos vartojimo efektyvumo skatinimo pasiūlymus, prižiūri direktyvų įgyvendinimą ir stebi valstybių narių pažangą siekiant energetikos tikslų, padedant Jungtiniam tyrimų centrui ir Europos aplinkos agentūrai.

Jis prisideda prie ES energetikos politikos teikdamas finansavimą Kiek yra elemento didinimo priemone dalijasi su valstybėmis narėmis atsakomybe už programų efektyvumą ir veiksmingumą. Kai jos patvirtinamos, jo pagrindinė funkcija — stebėti šių programų įgyvendinimą, dalyvaujant stebėjimo komitetuose ir gaunant metines įgyvendinimo ataskaitas.

Debat Paslon BEM Universitas Dinamika 🔴(Live)

Jis nedalyvauja atrenkant atskirus projektus. Galiausiai, jis vertina finansavimo rezultatus. Valstybės narės rengia veiksmų programas, o paskirtos vadovaujančiosios institucijos turi atrinkti projektus, taikydamos atitinkamas atrankos procedūras ir kriterijus, atsižvelgiant į ekonominį veiksmingumą.

Vadovaujančiosios institucijos stebi projektų išdirbius ir rezultatus, remdamosi veiksmingumo rodikliais, ir teikia ataskaitą Komisijai apie įgyvendinant veiksmų programas sutaupytą energiją ir gautą kitą naudą. Audito apimtis ir metodas 17 Atsižvelgiant į platesnius ES energijos vartojimo efektyvumo tikslų užmojus ir biudžetų mažinimo perspektyvą, išlaidų ekonominio veiksmingumo užtikrinimas dabar yra svarbesnis nei kada nors anksčiau.

Šia ataskaita siekiama įvertinti, ar ekonomiškai efektyviai ES bendrai finansuojamos investicijos į pastatų energijos vartojimo efektyvumą padeda ES siekti savo tikslų.

Kiek yra elemento didinimo priemone

Siekdami atsakyti į šį klausimą, tikrinome, ar Komisija ir valstybės narės nustatė tinkamas ekonomiškai veiksmingų investicijų atrankos sąlygas įskaitant poreikių vertinimą, tikslingą pagalbos paskirstymą, veiksmingumo pagrindą ir valstybės narės taikė tinkamus atrankos kriterijus.

Šiai sričiai šios valstybės narės skyrė maždaug 2,9 milijardo eurų savo — m.

Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo biudžeto. Vertinome, ar šios investicijos atitinka ES energijos vartojimo efektyvumo politiką.

Taip pat ėmėmės tolesnių veiksmų dėl savo Specialiosios ataskaitos Nr. Pastabos Patobulintos Komisijos gairės dėl poreikių vertinimo turėjo ribotą poveikį bendram tikslingam lėšų paskirstymui 22 Pagal partnerystės susitarimus ir veiksmų programas galima aiškiai nukreipti investicijas, jeigu remiamasi patikimais poreikių vertinimais, kurie apima: energijos suvartojimo ir energijos taupymo potencialo visuose sektoriuose vertinimą, siekiant nustatyti tikslines pastatų kategorijas ir paramos gavėjus; kliūčių investicijoms ir sričių, kurioms reikalinga tolesnė parama, įtrauktų į valstybių narių NEEVVP, nustatymą; vertinimą, kokios formos parama pavyzdžiui, dotacijos arba finansinės priemonės yra tinkamiausia nustatytiems poreikiams tenkinti ir esminei renovacijai skatinti.

Mūsų aplankytos valstybės narės nenustatė aiškaus tikslingo ES lėšų naudojimo pagrindo 23 Komisija parengė valstybėms narėms skirtas išsamias gaires, kaip vertinti jų poreikius ir rengti savo programas, pagal kurias finansuojamos investicijos į pastatų energijos vartojimo efektyvumą.

Kiek yra elemento didinimo priemone

Daugumoje šių dokumentų buvo minimas poreikių vertinimas, įtrauktas į NEEVVP arba kitus nacionalinius energetikos strateginius Valstybes dydzio vaidmuo. Energijos vartojimo efektyvumo direktyvoje nebuvo reikalaujama, kad valstybės narės pradėtų taikyti priemones, įtrauktas į jų NEEVVP, arba pateiktų ataskaitą apie sutaupytą energiją.

Ar buvo kiekybiškai įvertintas galimos sutaupyti energijos kiekis ir investicijų poreikiai? Ar buvo aiškus ES lėšų panaudojimo pagrindimas?