Namu nariu poveikio itaisai

Schema dar nėra teikta patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybai. Taip pat esant drėgmei, metaliniai daiktai greičiau rūdija, dažų sluoksnis trūkinėja, gipso kartonas, tapetai, gali pradėti luptis. Viena iš problemų, kurias sukelia per mažas drėgmės lygis patalpose yra akių dirglumas, t. Elektros įrenginių operatyvinę priežiūrą atliekantys darbuotojai privalo turėti visų aptarnaujamų veikiančių elektros įrenginių schemas. Operatyvinių darbuotojų valdomuose įrenginiuose darbų, atliekamų išjungus įtampą ir vykdomų pagal nurodymus, pavedimus bei eksploatavimo tvarką, pradžią ir pabaigą registruoja operatyviniai darbuotojai operatyviniuose žurnaluose. Subjektų, kurie gali veikti kaip suinteresuota visuomenė Įstatymo prasme, susiaurinimas iki asociacijų ir kitų viešųjų juridinių asmenų, kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, paneigtų plačios galimybės kreiptis į teismus doktriną, kurios tikslas yra užtikrinti, kad suinteresuota visuomenė, nepriklausomai nuo tos formos, pagal kurią ji yra organizuota, galėtų realizuoti jai Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuotą teisę į sveiką ir švarią aplinką.

Jei sankirtoje atrišami ar keičiami laidai, trosai, jų izoliatoriai ir armatūra, išdėstyti žemiau laidų, turinčių įtampą, tai reikia įžeminti iš abiejų sankirtos pusių. Per keičiamus laidus ar trosus iš abiejų sankirtos pusių turi būti permestos virvės iš izoliacinės medžiagos, kurių galai pritvirtinami prie inkarų ar konstrukcijų.

Jei šie darbai atliekami viršutinėje susikirtimo linijoje, apačioje esanti linija turi būti atjungta ir įžeminta iš abiejų susikirtimo pusių arba darbai turi būti vykdomi pagal specialų darbdavio arba jo įgalioto asmens patvirtintą darbų organizavimo projektą; Šiuo atveju atjungimų vietose įžeminti draudžiama.

Matuojant atramų įžeminimo varžą, atjungti ir prijungti įžeminimo nuleistuvą iš apsaugos nuo perkūnijų troso reikia prieš tai įžeminus trosą, o atjungti ir prijungti varžtinius gnybtus, jungiančius nuleistuvą su atramos įžeminimo kontūru, galima tik įžeminus nuleistuvą. Atliekant oro linijos apžiūrą lipti į atramą arba ant konstrukcijų draudžiama.

Vykdant darbus lipti į atramą ir dirbti joje leidžiama tik įsitikinus, kad atrama pakankamai tvirta ir ant atramos nėra konstrukcijų, trukdančių į ją saugiai įlipti. Lipant į atramą, reikia apraišų stropu apsijuosti stiebą arba prisitvirtinti specialia įranga. Dirbant savaeigiais keltuvais žmonėms kelti, reikia prie jo prisitvirtinti apraišų stropu ir dėvėti apsauginį šalmą.

Byla eA/ - eTeismai

Kai į atramą lipti monterio nagėmis ar liptuvais yra pavojinga atrama nepakankamai tvirta, trukdo ant atramos sumontuotos konstrukcijos ir pan. Lipant į metalines atramas ar pastočių portalus, kuriuose atstumas tarp skersinių yra ne didesnis kaip 0,6 m ir kampas ne didesnis kaip 30 laipsnių arba yra įrengti laipteliai, reikia laikytis tokių saugos priemonių: Pasikelti į metalines atramas ar portalus, kuriuose atstumai tarp skersinių didesni kaip 0,6 m ar kampas didesnis kaip 30 laipsnių ir jei jose neįrengti laipteliai, būtina naudoti savaeigį keltuvą žmonėms kelti.

Daugiagrandėse oro linijose, kuriose grandys išdėstytos horizontaliai, atjungus vieną grandį, dirbti leidžiama tik šios grandies pusėje. Pereiti ant traversų, laikančių turinčias įtampą grandis, draudžiama. Dirbti atjungtoje daugiagrandės oro linijos grandyje, kurioje grandys išdėstytos vertikaliai, galima tik tada, kai ši grandis yra žemiau įtampą turinčių grandžių.

Lipti į atramą galima tik atjungtos grandies pusėje.

Namu nariu poveikio itaisai

Keisti ir reguliuoti laidus atjungtoje grandyje draudžiama. Daugiagrandėse 35 kV ir aukštesnės įtampos oro linijose, dirbant atjungus įtampą vienoje grandyje, turinčių įtampą grandžių pusėje ant atramos stiebo 2—3 m aukštyje turi būti pakabintos raudonos vėliavėlės.

Dirbant atramose turi būti išlaikomi 3 ir 4 prieduose nurodyti atstumai nuo dirbančiųjų ir mechanizmų iki turinčių įtampą laidų. Jeigu nurodytų atstumų išlaikyti negalima, tai tokie laidai turi būti atjungti ir įžeminti. Kampinėse atramose su smaiginiais izoliatoriais lipti ir dirbti reikia išorinėje kampo pusėje.

Žemosios įtampos oro linijose tempti ir keisti laidus, pakabintus ant bendrų atramų kartu su kitomis oro linijomis, būtina atjungus visas oro linijas ir įžeminus darbo vietoje arba iš darbo ruožo dviejų pusių.

  1.  - Это грязный трюк.
  2. Голос его звучал спокойно и чуточку игриво.
  3. Открыв полку над головой, он вспомнил, что багажа у него .
  4. Padidejes nario gimnastika

Atramos, kurios darbo metu gali turėti vienpusį tempimą, kuriam jos nėra apskaičiuotos, prieš darbų pradžią turi būti sutvirtintos. Atramų griovimo ir statymo būdus, jų tvirtinimo būtinumą ir būdus nustato darbų vadovas, vadovaudamasis technologinėmis kortomis, projektine dokumentacija, DSI ir kitais norminiais aktais.

Dirbant ant palaikančios ar tempiančios girliandos, apsauginio diržo stropas turi būti užkabintas už traversos. Jeigu stropo ilgis nepakankamas, reikia naudoti kritimo stabdytuvą su ištraukiamuoju lynu apsauginį ritinėlį.

Keliant arba nuleidžiant laidus, trosus, izoliatorius, draudžiama būti ant traversos ar ant stiebo po tomis traversomis, į kurias keliamas krovinys. Prieš pradedant darbus ant girliandų su matavimo lazda, būtina vizualiai patikrinti pakabinamų izoliatorių tvarkingumą ir ar yra visi kaiščiai ir užraktai armatūroje.

Visi nurodyme atlikti įrašai privalo būti aiškūs, be pataisymų, neužpildytos eilutės perbrauktos.

Draudžiama priartėti arčiau kaip 8 m prie nutrūkusio laido ar įžemėjusios atramos portalo oro linijose bei atvirose skirstyklose ir arčiau kaip 4 m — uždarose skirstyklose. Dirbant zonose, kuriose oro linijos susikerta su transporto magistralėmis geležinkeliai, laivybinės upės, kanalaijei reikia laikinai sulaikyti transporto eismą, darbų vadovas privalo į darbo vietą iškviesti transporto magistralės atstovą.

Šis atstovas privalo būtinam laikui sustabdyti transportą arba perspėti brigadą apie artėjantį transportą. Praleidžiant transporto priemones, laidai turi būti pakelti į saugų aukštį.

Dirbant zonose, kuriose oro linijos susikerta ar suartėja su plentais ir keliais, jeigu gali būti trukdomas transporto eismas, būtina gauti kelių policijos leidimą.

Valant ar platinant oro linijų trasas, duodantysis pavedimą ar nurodymą turi nustatyti priemones, kad šakos ar medžiai nepriartėtų prie laidų arčiau kaip 4 priede nurodytais leistinais atstumais, arba atjungti oro liniją.

Artėjant perkūnijai, turi būti nutraukti visi darbai oro linijose, atvirose skirstyklose ir uždarose skirstyklose ant oro linijų išvadų bei linijų skyriklių.

Namu nariu poveikio itaisai

Sunkiai pereinamoje vietovėje arba nepalankiomis oro sąlygomis oro liniją turi apžiūrėti du PK darbuotojai. Kitais atvejais apžiūrėti gali vienas PK. Apžiūrint liniją, reikia vengti eiti po laidais. Ieškantieji gedimo oro linijoje turi turėti įspėjamuosius ženklus ir, esant pavojui aplinkiniams, pavojingą zoną aptverti ir pažymėti ženklais.

Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir sveikatai užtikrinti būtina kabelį atjungti išjungtielektriškai iškrauti ir įžeminti atjungimo išjungimo vietose iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa. Kabelius, išeinančius pereinančius į oro linijas, reikia papildomai įžeminti iš oro linijos pusės, nes jose dėl įvairių priežasčių gali atsirasti įtampa.

Temos, straipsniai, statybų įmonės

Kasant kabelių trasose, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki kabelių. Žiemą, atšildant gruntą, šilumos šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip 15 cm. Žemės kasimo darbai turi būti atliekami laikantis Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DTpatvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus m.

Duobės ir tranšėjos turi būti aptvertos, pakabinti įspėjamieji ženklai. Atkasti kabeliai ir jų movos turi būti įtvirtinti, apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir pažymėti įspėjamaisiais ženklais.

  • Pareiškėja m.
  • Normalus narys storis cm
  • Norint apsisaugoti nuo galimo neigiamo spinduliuotės poveikio, svarbu išlaikyti atstumą Daugėjant įvairių belaidžių prietaisų egzistavimui mūsų gyvenime, namuose turime vis daugiau įrenginių, kurie nuolat skleidžia elektromagnetinę spinduliuotę.

Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas, ir tada darbo vietoje jį pradurti arba nukirpti specialiu įtaisu. Durti kabelį turi du darbuotojai, iš kurių vienas turi būti ne žemesnės kaip VK, o antras — PK. Prieš leidžiant dirbti orinėje kabelių linijoje, atjungtas darbams kabelis nustatomas, patikrinus įtampos indikatoriumi įtampos nebuvimą kabelinių atšakų prijungimo vietose arba darbo vietoje — specialiu įtampos indikatoriumi.

Norint apsisaugoti nuo galimo neigiamo spinduliuotės poveikio, svarbu išlaikyti atstumą

Esant linijoje įrengtiems specialiems įžeminimo prijungimo kontaktams, reikalinga uždėti kilnojamąjį įžemiklį arba trumpiklį. Esant būtinumui perkloti neatjungtus kabelius leidžiama laikantis ypatingų saugos reikalavimų: Apsaugai nuo mechaninių pažeidimų ant dielektrinių pirštinių reikia užsimauti brezentines pirštines. Liesti elektros filtro srovines dalis leidžiama jas atjungus išjungus nuo įtampos ir pašalinus elektrostatinį krūvį įžeminant. Galima be galo vardinti sauso oro poveikį žmonėms, gyvūnams ir daiktams.

Namu nariu poveikio itaisai

Tokios medžiagos yra popierius, audiniai, kai kurios plastiko rūšys, mediena, vaisiai, daržovės ir kitos medžiagos, linkusios absorbuoti ar išgarinti drėgmę.

Didelė drėgmė yra viena iš pagrindinių sąlygų greitai vystytis grybeliams, pelėsiams, erkutėms ir patogenams.

Apple Footer

Jei bute yra pelėsių sporų, tada visi jame gyvenantys yra nuolat infekuojami ir lėtai nuodijami. Mikotoksinai sukelia įvairias ligas. Grybelinės kūno infekcijos simptomai gali būti šie: — pasunkėjęs kvėpavimas; — raumenų ir kaulų sistemos problemos; — alerginiai bėrimai; — įvairios inkstų ir kepenų ligos; — dažnos viršutinių kvėpavimo takų ligos; Pelėsiai klastingi.

Jie laukia, kada organizmas nusilps ir susilpnėjus imuninei sistemai puola. Žmonių sugeriamos belaidės spinduliuotės kiekis labai sumažėja, kai padidinate atstumą tarp savęs ir belaidžių įrenginių.

Sumažinkite spinduliuotės poveikį, padidindami atstumą nuo belaidžių elektromagnetinę spinduliuotę skleidžiančių šaltinių.

Pradėkite prietaisuose naudoti lėktuvo režimą ir įsigykite laidinį telefoną

Pavyzdžiui, mobiliuosius telefonus ir belaidžius nešiojamuosius kompiuterius visada laikykite toliau nuo kūno. Įsidėmėkite, jog visi šie prietaisai nebuvo sukurti tam, kad su jais miegotumėte ar nuolatos juos laikytumėte prigludusius prie savo kūno. Jei atsiverstumėte savo belaidžio įrenginio vartotojo vadovą, veikiausiai jame rastumėte aiškius perspėjimus apie tai, kad prietaisas turėtų būti laikomas tam tikru atstumu. Be to, apsižvalgykite po savo namus. Kiek turite belaidžių įrenginių?

Pirmiausia sužinokite kokius įvairius elektromagnetinės spinduliuotės šaltinius turite savo aplinkoje, kad žingsnis po žingsnio galėtumėte atkreipti dėmesį į kiekvieną iš jų.

Sumažinkite spinduliuotę namuose: svarbūs patarimai

Atstumo nuo įrenginių išlaikymas yra tik pirmas žingsnis siekiant sumažinti galimą riziką. Kitas žingsnis yra saugesnių būdų, kaip gauti reikalingus ryšius, suradimas, nesukuriant papildomos elektromagnetinės spinduliuotės šaltinių savo namuose.

Pradėkite prietaisuose naudoti lėktuvo režimą ir įsigykite laidinį telefoną Jei nesinaudojate telefonu, nepamirškite įjungti lėktuvo režimo. Su šiuo nustatymu išjungiamos įrenginio antenos. Vienas iš svarbiausių patarimų yra išmokti naudotis lėktuvo režimu. Be to, prietaisai turėtų būti naudojami ant stalo, o ne ant kelių. Atminkite ir tai, jog belaidžiai namų telefonai, kaip ir mobilieji, skleidžia elektromagnetinę spinduliuotę.

Richard Dawkins - Memes - Oxford Union

Administracija išvados nepateikė ir į atrankos Namu nariu poveikio itaisai persvarstymą neatvyko. Galutinėje išvadoje nurodytas trumpas PŪV aprašymas 5 p. Agentūra galutinės išvados 8 punkte užsakovui pateikė pastabas ir pasiūlymus, be kita ko, nurodydama: atlikti poveikio visuomenės sveikatai vertinimą arba įteisinti Specialiųjų sąlygų 67 punkte krematoriumui nustatytą m SAZ; įgyvendinti Planuojamo krematoriumo pastato statybos ir kremavimo veiklos informacijos atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo 5 p.

Teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių negalėtų priimti pareiškėjo skundo dalies atsisakymo, todėl skundo dalies atsisakymą priėmė ir bylos dalį dėl reikalavimo įpareigoti veiklos vykdytoją atlikti poveikio aplinkai vertinimą parengti PAV ataskaitą nutraukė. Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, kad Bendrija kreipėsi į teismą ne dėl savo, kaip juridinio asmens, teisių ir teisėtų interesų pažeidimo, o dėl viešojo intereso gynimo.

Bendrijos teigimu, jos nariai yra suinteresuoti, kad poveikio aplinkai vertinimas, užtikrinantis jų teisę į švarią ir saugią aplinką, vyktų laikantis teisės aktų reikalavimų. Bendrija ir PŪV veikla yra Vilniaus miesto Panerių seniūnijoje, todėl Bendrijos nariai yra suinteresuoti teisės į švarią ir saugią aplinką užtikrinimu.

Teismo vertinimu, pareiškėjas skunde pateikė abstrakčius argumentus dėl atsakovo galutinės išvados nurodydamas, jog administracinis aktas nėra pakankamai motyvuotas ir nėra įvertintos visos, pareiškėjo manymu, reikšmingos aplinkybės, pasiūlymai ir pastabos.

Pareiškėjas skunde nenurodė, kokias konkrečias jo, kaip privataus juridinio asmens, teises arba konkrečius jo, kaip privataus juridinio asmens, įstatymų saugomus interesus pažeidžia Agentūros Galutinė išvada. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog Bendrija įsteigta adresu: -Vilnius, o jos veiklos teritorija yra apie du kilometrus nutolusi nuo teritorijos -Namu nariu poveikio itaisai numatoma planuojama ūkinė veikla.

Esant tokiam atstumui trečiojo suinteresuotojo asmens PŪV objektyviai negalėtų daryti įtakos Bendrijai. Pareiškėjas savo teisę kreiptis į teismą grindžia tuo, jog gina bendrijos narių individualių gyvenamųjų namų savininkų teisėtus interesus, susijusius su jiems priklausančiais žemės sklypais ir individualiais gyvenamaisiais namais, XL nariu matmenys remiasi Bendrijos įstatų 1 punktu, kuriame nurodyti bendrijos veiklos uždaviniai.

Bendrijos įstatuose nėra nustatyta jos, kaip juridinio asmens, teisė atstovauti Bendrijos narius teisme. Bendrija į teismą kreipėsi užimdama pareiškėjo procesinę padėtį ir nepateikė jokių kitų asmenų atstovavimą įstatymų nustatyta tvarka patvirtinančių dokumentų įgaliojimų, bendrijos narių susirinkimo sprendimo ar pan.

Teismas buvo sudaręs galimybę pareiškėjui teikti papildomus įrodymus bei paaiškinimus, įskaitant įrodymus, pagrindžiančius teisę kreiptis į teismą.

Tam, kad būtų laikomas suinteresuota visuomene ir turėtų teisę kreiptis į teismą, viešasis juridinis asmuo turi skatinti aplinkos apsaugą. Bendrijos įstatuose nurodyti jos veiklos tikslai ir uždaviniai susiję su sklypų ir namų savininkų bendro naudojimo vietinių inžinerinių tinklų ir kitų bendro naudojimo objektų priežiūra, remontu ir pan.

Straipsniai

Bendrijos Nario dydis Pony. nėra numatyta jokių veiklos tikslų ar uždavinių, kurie būtų susiję su aplinkos apsaugos skatinimu. Pareiškėjo minima Bendrijos įstatų 1 punkte nurodyta aplinkybė, kad jos veiklos tikslas yra ir kitų savininkų teisių, pareigų, susijusių su jiems priklausančiais žemės sklypais ir individualiais gyvenamaisiais namais, įgyvendinimas, todėl bendrijos nariai yra suinteresuoti, kad poveikio aplinkai vertinimas vyktų laikantis teisės aktų reikalavimų, nesuteikia pagrindo daryti išvadą, jog minėtos kitos savininkų teisės ir pareigos, susijusios su jų žemės sklypais ir individualiais namais, apima ir aplinkos apsaugos skatinimą.

Bendrija nepagrindė, kad jos įstatuose yra nustatyta, kad Bendrija yra viešasis juridinis asmuo, padedantis spręsti aplinkos apsaugos problemas, taip pat kreipimosi į teismą Namu nariu poveikio itaisai realiai veikė aplinkos apsaugos srityje.

Tokių aplinkybių nenurodė ir pareiškėjas, nors teismas buvo sudaręs sąlygas duomenims teikti. Materialinių teisinių prielaidų ginti asmens pažeistą teisę ar įstatymo saugomą interesą nebuvimas yra pagrindas skundą prašymą atmesti, todėl teismas nepasisakė dėl skundžiamo akto teisėtumo.

Sprendimą dėl atstovavimo priėmė Bendrijos pirmininkas neviršydamas savo kompetencijos. Tai, kad Bendrijos įstatuose nėra nustatyta, koks valdymo organas ir kokia tvarka priima sprendimą dėl kreipimosi į teismą, nėra pagrindas išvadai, kad Bendrija, įrodinėdama savo subjektinę teisę kreiptis į teismą, tokį įrodymą privalo pateikti. Bendrija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tik nevyriausybinės organizacijos, veikiančios aplinkos apsaugos srityje, yra tinkamas subjektas teikti skundą dėl Galutinės išvados panaikinimo.

Pareiškėjo teigimu, nors įstatymų leidėjas yra nustatęs prezumpciją, jog asociacijos ir kiti viešieji juridiniai asmenys išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenisįsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, visais atvejais laikomi suinteresuotais asmenimis pagal Įstatymą, tačiau tai nepaneigia teisės suinteresuotai visuomenei, jos nariams, realizuoti savo teisę skųsti jiems nepalankų administracinį aktą pasinaudojus kita juridinio asmens forma.

Drėgmė namuose - SanLab

Pareiškėjas yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra bendrija, įgyvendinanti žemės sklypų ir individualių namų butų savininkų teises ir pareigas, susijusias su bendrijos veiklos teritorijoje esančių ir žemės sklypų bei gyvenamųjų individualių namų butų savininkų bendrai naudojamų objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra.

Pagrindiniai Bendrijos veiklos uždaviniai — bendrojo naudojimo vietinių inžinierinių tinklų ir susijusios įrangos, kitų bendrojo naudojimo infrastruktūros objektų statyba, priežiūra, eksploatavimas, remontas, renovacija, bendrojo naudojimo teritorijos priežiūra ir tvarkymas, bendrų mokestinių įsipareigojimų vykdymas, taip pat kitų žemės sklypų ir individualių gyvenamųjų namų butų savininkų teisių, pareigų bei interesų, susijusių su jiems priklausančiais žemės sklypais ir individualiais gyvenamaisiais namais butaisįgyvendinimas.

  • Drėgmė mus veikia mūsų fiziologiją.
  • Kokie dydziai yra vyru nariai
  • В том, что он, Нуматака, в конце концов решил приобрести ключ Энсея Танкадо, крылась определенная ирония.

Todėl akivaizdu, kad Bendrijos įstatuose nustatyta, kad Bendrijos veiklos uždaviniai yra ne tik bendrosios dalinės nuosavybės sukūrimas, priežiūra ir administravimas, bet ir kitų bendrijos narių suinteresuotos visuomenės narių teisėtų interesų, susijusių su Namu nariu poveikio itaisai namais butaisįgyvendinimas.

Subjektų, kurie gali veikti kaip suinteresuota visuomenė Įstatymo prasme, susiaurinimas iki asociacijų ir kitų viešųjų juridinių asmenų, kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, paneigtų plačios galimybės kreiptis į teismus doktriną, kurios tikslas yra užtikrinti, kad suinteresuota visuomenė, nepriklausomai nuo tos formos, pagal kurią ji yra organizuota, galėtų realizuoti jai Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuotą teisę į sveiką ir švarią aplinką.

Pirmosios instancijos teismas, siekdamas užtikrinti įrodymų viseto surinkimą, patikrino atstumus tarp planuojamos ūkinės veiklos ir Bendrijos veiklos teritorijos, bei remdamasis objektyviais faktiniais duomenimis įsitikino, kad pareiškėjo argumentai dėl tikėtino planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, gretimoms teritorijoms, aplinką galinčių veikti veiksnių sklaidos nesusieti su Bendrijos veiklos teritorija.

Nagrinėjamu atveju Bendrija neturi teisės ginti viešąjį interesą, nėra įsteigta ir nevykdo veiklų, skatinančių aplinkos apsaugą, todėl negali būti laikoma tinkama suinteresuotos visuomenės — konkrečioje teritorijoje gyvenančių asmenų — atstove. Nurodo, kad įstatuose įtvirtinti Bendrijos veiklos uždaviniai, jos pareigos ir teisės yra susijusios išskirtinai su žemės sklypų ir individualių namų savininkų bendrojo naudojimo vietinių inžinierinių tinklų, kitų bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra, tam skirtų darbų atlikimu, lėšų kaupimu ir t.