Narkotiku padidinti nariu dydzius.

Keturi valdymo sluoksniai Ištekliai turėtų būti proporcingai skiriami tiems strateginiams prioritetams, sritims ir intervenciniams veiksmams, kurie, labiausiai tikėtina, padės įgyvendinti ES kovos su narkotikais darbotvarkės tikslus ES, nacionaliniu ir vietos lygmenimis. Pasak specialistės, šiuo metu Joniškio GMP stotyje susiduriama su darbuotojų senėjimo problema, taip pat juntamas slaugytojų trūkumas. Antra, reikėtų susekti, įšaldyti ir konfiskuoti didžiulį nusikalstamu būdu gautą pelną iš prekybos narkotikais ir susijusių nusikaltimų, kad būtų galima sunaikinti organizuotų nusikalstamų grupių pajėgumą dalyvauti būsimuose nusikaltimuose ir įsiskverbti į teisėtą ekonomiką. Šiaurės Afrika, atrodo, tampa vis svarbesniu ir oru, ir jūra gabenamo kokaino ir kanapių dervos, skirtų Europos, o galbūt ir kitoms rinkoms, tranzito tašku. Kiek mamų jau apverkė savo dukras ir sūnus, kurie buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn vien dėl to, kad pasiklydo eksperimentavę, raškydami uždraustus vaisius? Turime suprasti, kad piktnaudžiavimo narkotikais problemas išspręsime tik per medicininę pagalbą ir švietimą, o ne uždarydami žmones į kalėjimus.

Ministrų deklaracijoje 3. Organizuotos nusikalstamos grupės, iš kurių daugiau negu narkotiku padidinti nariu dydzius tiesiogiai veikia narkotikų rinkose 4taip pat labai gerai prisitaiko. Tačiau su COVID susijusios izoliavimo priemonės turėjo laikiną pasaulinę narkotikų rinką trikdantį poveikį, todėl susidarė kai kurių narkotikų trūkumas ir išaugo jų kainos 6.

Socialinių kontaktų ribojimas taip pat sukėlė platinimo Europoje sutrikimų, o dėl nestabilios padėties padaugėjo smurto tarp vidurinio lygmens tiekėjų ir platintojų 7. Kalbant apie su narkotikais susijusius sveikatos aspektus, narkomanijos gydymo ir žalos mažinimo paslaugų paklausa ir toliau galėjo didėti, o narkotikus vartojančių žmonių priežiūros tęstinumas kai kuriose valstybėse narėse tapo problema, nes trūko personalo, paslaugos teikimas sutriko arba buvo nutrauktas 8.

Kadangi padėtis greitai kinta, bus ne mažiau svarbu ankstyvuoju etapu nustatyti ir parengti tinkamą atsaką į galimą vidutinio laikotarpio ir ilgalaikį dabartinės pandemijos poveikį narkomanijos gydymo paslaugoms, narkotikų vartojimui ir narkotikų rinkos operacijoms.

Atlikus — m. ES kovos su narkotikais strategijos 9 ir jos dviejų iš eilės atitinkamų veiksmų planų 10 vertinimą, buvo patvirtinta, kad su narkotikų reiškiniu ir jo keliamomis problemomis ir toliau turi būti kovojama nacionaliniu, ES ir tarptautiniu lygmenimis. Pažymėtinos išvados, kad neteisėtų narkotikų rinkų keliamos saugumo ir sveikatos problemos tebėra svarbiausias dalykas siekiant kovoti su platesniais ir horizontaliaisiais narkotikų reiškinio elementais Turime remtis praeityje atliktu darbu pagal ES kovos su narkotikais strategiją, kaip yra nurodžiusios specializuotos ES teisingumo ir vidaus reikalų agentūros, ypač kalbant apie koordinavimą ir bendradarbiavimą, aktyvų diskursą ir analizę, glaudesnį dialogą ir bendradarbiavimą tarptautinėje arenoje ir geresnį visų narkotikų reiškinio aspektų ir intervencinių priemonių poveikio supratimą.

ES reikia keisti kovos su narkotikais politikos paradigmą. Todėl šia darbotvarke siekiama sugriežtinti ES požiūrį į narkotikus ir suformuoti drąsią kovos su narkotikais politikos darbotvarkę, kuri savo ruožtu lemtų konkrečius, plataus užmojo pokyčius.

Ja suintensyvinamos visų kovos su narkotikais aspektų pastangos, visų pirma saugumo srityje, kurioje užtikrinam a daugiau tvirtumo, ir numatomi konkretūs veiksmai ankstesniems trūkumams pašalinti. ES kovos su narkotikais darbotvarkė buvo parengta konsultuojantis su valstybėmis narėmis ir atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais. Joje remiamasi — m. ES kovos su narkotikais strategija ir jos dviejų iš eilės atitinkamų veiksmų planų laikotarpio vidurio vertinimu 12 ir galutiniu vertinimu.

Jame aptariama kovos su narkotikais padėtis, kaip aprašyta m. Visoje ES kovos su narkotikais darbotvarkėje nurodomi duomenys yra paimti iš šių ataskaitų.

Narkotikų dekriminalizacijos įstatymas. Ar bus atverta Pandoros skrynia?

Joje taip pat atsižvelgiama į Europos narkotikų sukeltų problemų sveikatos ir socialinių aspektų sprendimo vadovą 16kuriame apžvelgiami narkotikų vartojimo sukeltų problemų veiksmingų sprendimo priemonių techniniai aspektai. ES kovos su narkotikais politikos tikslai ir pagrindiniai principai Europoje esant sudėtingai padėčiai, susijusiai su narkotikų prekyba ir neteisėtų narkotikų vartojimu, ES kovos su narkotikais darbotvarkėje vadovaujamasi įrodymais pagrįstu, integruotu, subalansuotu plataus pobūdžio požiūriu į narkotikų reiškinį nacionaliniu, ES ir tarptautiniu lygmenimis.

ES kovos su narkotikais darbotvarkės tikslas — apsaugoti piliečius imantis geriau koordinuojamų priemonių: i kurios turės reikšmingą, išmatuojamą poveikį saugumo ir sveikatos problemoms, kylančioms dėl narkotikų vartojimo ir narkotikų rinkos operacijų ir ii kuriomis kovojama su tiesioginiais ir netiesioginiais šios problemos padariniais, t. ES kovos su narkotikais darbotvarkė grindžiama toliau nurodytais pagrindiniais principais.

Europos Sąjungos steigiamosios vertybės ir pagrindiniai ES teisės principai: pagarba žmogaus orumui, laisvė, demokratija, lygybė, solidarumas, teisinė valstybė, saugumas bei žmogaus teisės. Plataus pobūdžio požiūris: siekiant įgyvendinti ES kovos su narkotikais darbotvarkę, visi nacionalinio lygmens partneriai 17ES institucijos, įstaigos ir agentūros visų pirma ir toliau centrinį vaidmenį atliekantys EMCDDA ir Europolas 18taip pat pramonės ir pilietinės visuomenės organizacijos privalo tęsti ir pagerinti bendradarbiavimą.

Integravimas į ES išorės veiksmus: ES kovos su narkotikais darbotvarkės požiūrio ir tikslų turėtų būti siekiama koordinuotai ir jie turi būti integruoti su ES išorės veiksmais.

Kintant grėsmėms ir saugumo problemoms, vidaus ir išorės saugumas tampa vis labiau tarpusavyje susijęs. Todėl siekiant apsaugoti ES piliečius nuo su narkotikais susijusių problemų, reikia, kai tinkama, suderinti ES kovos su narkotikais darbotvarkės ir ES išorės veiksmų tikslus ir glaudžiai bendradarbiauti. ES išorės veiksmai kovos su narkotikais srityje turėtų būti grindžiami vienas kitą papildančiais ir stiprinančiais bendros atsakomybės, daugiašališkumo ir suderintų pasaulinių atsakomųjų veiksmų principais Mokslu ir įrodymais grindžiamos atsako priemonės ir inovacijų skatinimas: siekiant nustatyti prioritetus, pasiekti sąveiką bei koordinavimą ir veiksmingai skleisti išvadas, reikia imtis mokslinių tyrimų.

Siūlo didinti NPD riboto darbingumo asmenims

Reikėtų intensyviau stengtis parengti, pritaikyti ir naudoti naujas technologijas siekiant geriau stebėti ir analizuoti tendencijas ir grėsmes neteisėtų narkotikų rinkose, imtis atsakomųjų veiksmų ir geriau pasirengti reaguoti į greitus pokyčius.

ES kovos su narkotikais darbotvarkėje pateikiama politinė ir strateginė sistema, kaip veiksmingai ir visapusiškai spręsti su narkotikais susijusias saugumo ir visuomenės sveikatos problemas, pasitelkiant visas aktualias priemones vietos, nacionaliniu, ES ir tarptautiniu lygmenimis.

Ši darbotvarkė taip pat turėtų sudaryti sąlygas Europos Sąjungai kalbėti vienu balsu — skatinti taikyti ES kovos su narkotikais darbotvarkėje išdėstytą įrodymais pagrįstą, integruotą, subalansuotą plataus pobūdžio požiūrį.

Tai itin svarbu siekiant stiprinti dialogą ir bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, regionais ir tarptautinėmis organizacijomis, taip pat daugiašaliuose forumuose. ES kovos su narkotikais darbotvarkėje nustatomi aštuoni strateginiai ES kovos su narkotikais politikos prioritetai ateinantiems penkeriems metams, jie priklauso trims pagrindinėms kryptims. Pirmiausia ES kovos su narkotikais darbotvarkėje pateikiamas išsamus sustiprintų saugumo priemonių rinkinys, kuriame didelis dėmesys skiriamas visiems neteisėtos prekybos narkotikais aspektams, pradedant organizuotomis nusikalstamomis grupėmis ir baigiant išorės narkotiku padidinti nariu dydzius valdymu, taip pat neteisėtam platinimui ir gamybai Europos Sąjungoje.

Antra, narkotikų vartojimo prevencijai ir informuotumo apie jų neigiamą poveikį, įskaitant jų ryšį su smurtiniu ir kitokiu nusikalstamumu, didinimui. Trečia, ne mažiau svarbu spręsti su narkotikais susijusios žalos problemą. Turime užtikrinti, kad tie, kuriems reikia pagalbos, galėtų gauti veiksmingą gydymą ir kad būtų taikoma tvirta rizikos ir žalos mažinimo sistema, skirta sumažinti neigiamus narkotikų vartojimo padarinius narkotikus vartojantiems žmonėms, jų šeimoms ir bendruomenėms.

  • kaip iš tikrųjų padidinti varpos dydį - Kaip padidinti savo varpą
  • Nario dydis 14
  • Siūlo didinti NPD riboto darbingumo asmenims - DELFI Verslas
  • Narkotikų dekriminalizacijos įstatymas. Ar bus atverta Pandoros skrynia? | veziuine.lt

Naujojoje ES kovos su narkotikais darbotvarkėje atskirai pripažįstama, kad reikia remti subalansuotą, visapusišką požiūrį į narkotikų vartojimo įkalinimo įstaigų aplinkoje problemą; tai sritis, kuriai dėl jos ypatingų aplinkybių reikalingas strateginis, struktūrizuotas ir koordinuotas požiūris.

Prie ES kovos su narkotikais darbotvarkės pridedamas 1 priedas — Kovos su narkotikais veiksmų planas, apimantis konkrečius operatyvinius veiksmus ir veiklą, kuriais siekiama palengvinti aštuonių strateginių prioritetų įgyvendinimą. Strateginiai prioritetai a Didesnis saugumas — narkotikų rinkų suardymas 1. Suardyti ir išformuoti didžiąsias didelę riziką keliančias su narkotikais susijusias organizuotas nusikalstamas grupes, kurių kilmė ar veiklos tikslas yra ES valstybės narės, ir įvertinti sąsajas su kitomis grėsmėmis saugumui Narkotikų rinkos yra tarpvalstybinio pobūdžio ir nustatytos su narkotikais susijusios organizuotos nusikalstamos grupės dažnai vykdo kelių rūšių nusikaltimus.

Europos Sąjungoje daugiau negu trečdalis šių grupių tiesiogiai veikia narkotikų rinkose, o iš pastarųjų apie du trečdaliai yra susijusios su platesnio pobūdžio nusikalstama veika, įskaitant korupciją 20 ir pinigų plovimą, sudarančius jiems sąlygas vykdyti savo veiklą. Neteisėta prekyba narkotikais taip pat yra susijusi su kitų sričių sunkiais nusikaltimais, pavyzdžiui, prekyba žmonėmis 21neteisėtu migrantų gabenimu ir prekyba šaunamaisiais ginklais, taip pat prekyba suklastotais, falsifikuotais, kokybės standartų neatitinkančiais ir neregistruotais vaistais.

Parlamentarai siūlo didinti greitosios medicinos pagalbos brigados dydį nuo dviejų iki trijų asmenų

Tam tikrais negausiais atvejais nustatyti galimi ryšiai su teroristų finansavimu ir arba terorizmu. Todėl didelio masto operacijos narkotikų kiekio arba pelno prasme, taip pat mažesnio masto, tačiau dėl atitinkamų narkotikų, pvz. Jam turėtų būti teikiama pirmenybė palaikant sąveiką su kovos su organizuotu ir sunkių formų tarptautiniu nusikalstamumu ES politikos ciklu EMPACT 22per kurį, remiantis produkto kiekiu, nustatomos, prioritetais suskirstomos ir šalinamos grėsmės.

Be to, siekiant suardyti organizuotų nusikalstamų grupių vadovavimo struktūrą, pirmenybė turėtų būti teikiama aukščiausio lygmens ir nustatytiems vidutinio lygmens taikiniais.

kaip iš tikrųjų padidinti varpos dydį

Taikiniais turėtų tapti visi grandinės dalyviai, kurie yra pakankamai patyrę, kad galėtų užtikrinti nusikalstamų operacijų tęstinumą. Antra, reikėtų susekti, įšaldyti ir konfiskuoti didžiulį nusikalstamu būdu gautą pelną iš prekybos narkotikais ir susijusių nusikaltimų, kad būtų galima sunaikinti organizuotų nusikalstamų grupių pajėgumą dalyvauti būsimuose nusikaltimuose ir įsiskverbti į teisėtą ekonomiką.

Siekdami veiksmingai kovoti su prekyba narkotikais, turime užtikrinti, kad neteisėtu būdu gautas pelnas negrįžtų į narkotikų tiekimo grandinę ir nesudarytų sąlygų tokiam nusikalstamam elgesiui kaip korupcija ir smurtas arba kitų formų sunkiems organizuotiems nusikaltimams, pvz.

narkotiku padidinti nariu dydzius

Be to, taip pat reikėtų apsvarstyti priemones, kuriomis būtų galima apriboti galimybes nusikalstamu būdu naudotis įrankiais, sudarančiais sąlygas prekybai narkotikais, pvz. Galiausiai areštuotus ir konfiskuotus su narkotikais susijusių nusikaltimų įrankius ir pajamas būtų galima naudoti narkotikų pasiūlos ir paklausos mažinimo priemonėms remti.

Trečia, reikėtų stiprinti esamą bendradarbiavimą ir siekti struktūrizuotai bendradarbiauti su narkotikų kilmės ir tranzito šalimis, regionais ir atitinkamomis regioninėmis organizacijomis, t. Svarbu Europolą ir EMCDDA sustiprinti atitinkamais ištekliais, reikalingais, kad būtų galima remti valstybių narių operatyvinius veiksmus kovos su narkotikais srityje. Šio prioriteto priemonėmis bus ne tik skatinamas ir remiamas tarptautinis teisėsaugos ir narkotikų observatorijų bendradarbiavimas, bet ir bus nuolat siekiama šalinti gilumines organizuoto nusikalstamumo priežastis ir pagrindinius jį skatinančius veiksnius, ir bus stiprinamas vietos bendruomenių atsparumas.

Prioritetinės sritys, kuriose reikia imtis veiksmų 1. Kova su visoje ES ir pasienio narkotikų rinkose veikiančiomis didelę riziką keliančiomis organizuotomis nusikalstamomis grupėmis ir nusikalstamų verslo modelių, ypač padedančių įvairioms organizuotoms nusikalstamoms grupėms bendradarbiauti, suardymas. Narkotikų rinkose dalyvaujančių organizuotų nusikalstamų grupių pajamos ir priemonės, konfiskuoto turto panaudojimas socialinėms reikmėms.

Tarptautinis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis arba regionais ir atitinkamų ES agentūrų dalyvavimas. Didinti neteisėtos didmeninės prekybos narkotikais ir narkotikų pirmtakais ES įvežimo ir išvežimo punktuose atvejų nustatymą Narkotikų rinkas ES reikia vertinti ir iš pasaulinės, ir iš regioninės perspektyvos Esama su skirtingais regionais susijusių konkrečių problemų, dėl kurių tam tikri įvežimo į ES ir išvežimo iš jos jūra, sausuma ir oru punktai yra didelis prioritetas, nes per juos vyksta neteisėta didmeninė prekyba narkotikais ir pirmtakais, apimančiais ir naujas bei nekontroliuojamas ir nestebimas pirmtakų chemines medžiagas.

Įvežimo ir išvežimo punktai centrainaudojami narkotikų gabenimui konteineriuose arba krovinių skyriuje, gali sukelti ES prekybos sutrikimų, skatinti korupciją ir pakenkti geram valdymui. Be to, ES išorės sienos jūrų, sausumos ir oro turi joms būdingų pažeidžiamų vietų, kurias galima išnaudoti prekybai narkotikais. Visų pirma laivybos ir aviacijos teritorijos aplink ES sienas yra strategiškai svarbios siekiant stebėti narkotikų prekeivių piktnaudžiavimą jomis.

Daugiau nei 70 proc. ES išorės sienų yra jūrų sienos. Taigi, didieji žinomi ES uostai, oro uostai ir sausumos įvežimo ir išvežimo punktai, naudojami kaip didmeninės narkotikų prekybos centrai, turėtų būti įtraukti į prioritetinių kovos su prekyba narkotikais veiksmų sąrašą. Priemonės turėtų apimti geresnę muitinių atliekamą konteinerių ir krovinių rizikos analizę, profiliavimą, keitimąsi žvalgybiniais duomenimis ir veiksmingą ES agentūrų, teisėsaugos, muitinių, sienų kontrolės institucijų ir atitinkamų šalių partnerių agentūrų daugiašalį ir tarpusavio bendradarbiavimą.

Nustatyta, kad kritinę reikšmę kovojant su narkotikų kontrabanda turi geresnis muitinės ir policijos keitimasis informacija ir glaudesnis bendradarbiavimas.

Dėmesį taip pat reikėtų atkreipti į tolesnį su šiais centrais susijusių kovos su korupcija priemonių kūrimą ir plėtotę ir veiksmingų intervencinių priemonių sukelto persikėlimo poveikio nustatymą. Antra, svarbu stebėti jūrų, sausumos ir narkotiku padidinti nariu dydzius sienas ir nustatyti su prekyba narkotikais susijusius neteisėto sienos kirtimo atvejus. Pirmenybė turėtų būti teikiama oro ir jūrų narkotiku padidinti nariu dydzius dėl joms būdingų pažeidžiamų vietų, ribotos stebėsenos ir strateginės bendrosios aviacijos 25 erdvės bei Atlanto vandenyno ir Viduržemio jūros svarbos.

Per COVID pandemiją jūrų laivyba buvo gana nekliudomai tęsiama ir neteisėtos prekybos galimybės ir toliau buvo prieinamos organizuotoms nusikalstamoms grupėms, dalyvaujančioms didmenomis vežant narkotikus į Europą Tokia veikla, kokią vykdo Jūrų analizės ir operacijų centras kovai su prekyba narkotikais MAOC-Nturėtų būti sustiprinta ir išplėsta; tai, pavyzdžiui, yra susidomėjimą sukėlusių laivų ir orlaivių, vežančių neteisėtus narkotikus, stebėsena atvirojoje jūroje ir oro erdvėje aplink žinomai pažeidžiamas ES jūrų sienas ir oro erdvę, siekiant juos perimti iki jiems pasiekiant pirmąjį ES atvykimo uostą.

Šiuo atžvilgiu bendrosios aviacijos erdvė taip pat kelia riziką ES saugumui ir ja vis labiau piktnaudžiauja narkotikų prekeiviai, išlikdami nepakankamai stebimi. Tarptautinis bendradarbiavimas jūrų ir oro eismo srityje ir toliau bus itin svarbus už sienų saugumą atsakingoms valstybių narių ir ES agentūroms siekiant geriau rinkti žvalgybinius duomenis ir išsiugdyti geresnius gebėjimus tikruoju laiku imtis veiksmų.

Prioritetinės sritys, kuriose reikia imtis veiksmų 2.

Narkotikų kontrabanda į ES ir iš jos naudojant išplėtotus prekybos kanalus teisėtus kanalus. Neteisėtas arba nedeklaruotas ES sienų kirtimas. Didinti veiksmingą logistinių ir skaitmeninių kanalų, išnaudojamų vidutinių ir mažų narkotikų kiekių paskirstymui, stebėseną ir, artimai bendradarbiaujant su privačiuoju sektoriumi, didinti konfiskuojamą šiais kanalais kontrabanda vežamų neteisėtų medžiagų kiekį Narkotikų rinka įgyja vis daugiau skaitmeninių galimybių.

Asmeninio archyvo nuotr. Vos pradėjęs dirbti naujasis Seimas nesnaudė ir ėmėsi svarbių bei rimtų užduočių.

  1. Masturbacija Padidinkite nario vaizdo irasa
  2. Kokie yra nariu dydziai paprastai
  3. Parlamentarai siūlo didinti greitosios medicinos pagalbos brigados dydį nuo dviejų iki trijų asmenų BNS, Ramūnas Jakubauskas
  4. Nekilnojamasis padidejimas nario dydzio

Prieš Naujuosius metus buvo pateiktos įstatymo pataisos, keičiančios bausmes pagal Baudžiamąjį kodeksą į bausmes pagal Administracinių nusižengimų kodeksą už nedidelį narkotinių medžiagų kiekį be tikslo platinti. Šiuos siūlymus svarstyti ir priimti ketinama Seimo pavasario sesijoje. Visą šį projektą dalis žiniasklaidos ar net Seimo narių mato ir pateikia visuomenei kaip dekriminalizacijos baubą, vedantį Lietuvos sveikatos, teisėsaugos sistemas ir jaunąją kartą į pražūtį.

Reikėtų priminti, kad dabartinė valdžia nėra pirmoji, prašnekusi apie poreikį subalansuoti bausmes už mažo narkotikų kiekio disponavimą — kadenciją baigusi Vyriausybė ir Seimas yra patvirtinęs Valstybinę narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos — m.

Taigi, čia nėra vienos partijos ar konkrečių politikų bandymai būti populiaresniems — tai rimta problema, kurią pripažįsta Lietuvos ir kitų šalių piliečiai, specialistai, valdantieji.

  • Naudojant siurbli, kad padidintumete vaizdo nari

Kiek mamų jau apverkė savo dukras ir sūnus, kurie buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn vien dėl to, kad pasiklydo eksperimentavę, raškydami uždraustus vaisius? Nepersekiokime savo žmonių.

narkotiku padidinti nariu dydzius

Viena pagrindinių baimių — kad narkotikai nuo šiol bus lengvai ir legaliai prieinami. Tačiau dekriminalizacijos idėja kalba ne apie legalizavimą, o baudžiamosios atsakomybės už mažo narkotikų kiekio turėjimą pakeitimą administracine.

Parlamentarai teigia, kad padidinti brigadų narių skaičių reikia norint apsaugoti medikus nuo patiriamų grasinimų ir bauginimų, dėl papildomos pagalbos nešant pacientus bei vis sunkėjančią medicinos įrangą.

narkotiku padidinti nariu dydzius

Seimo nariai siūlo galimybę į GMP brigadas įtraukti ne tik papildomus darbuotojus, tačiau ir praktikantus bei savanorius, siūloma galimybė įtraukti ir alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą atliekančius karo prievolininkus.

Siūlymui pritaria ir A. Veryga Kaip BNS teigė sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos atstovė Lina Bušinskaitė-Šriubėnė, ministras Seime registruotam pasiūlymui pritaria, nes tai palengvintų medikų darbą ir keltų paslaugų kokybę.

Pasak jos, ministras yra pasiruošęs diskutuoti ir ieškoti būdų, kaip užtikrinti kuo geresnes paslaugas greitosios pagalbos laukiantiems pacientams.

Kai kur jau dabar dirbama po tris Šiuo metu GMP brigadose į iškvietimus važiuoja mažiausiai du darbuotojai, tačiau kai kurios stotys turi specialias brigadas po tris žmones. Viena tokių įstaigų — Vilniaus GMP stotis. Jai vadovaujantis Zdislavas Skvarciany teigia, kad trijų žmonių brigada skirta ypatingiems atvejams. Jis teigė palaikantis idėją padidinti minimalų brigadų narių skaičių, tačiau tam reikėtų papildomo finansavimo.