Padidinkite priartinimo nara.

Europos Sąjunga yra pagrindinė tarptautinė veikėja. Tai turi būti pozityvus jubiliejus, suteikiantis postūmį ekonomikos augimui — būtent taip, pasitelkdami Bendrosios rinkos aktą, norime jį pažymėti.

Padidinkite priartinimo nara

Pateikti dokumentai žr. Įgyvendinimo priemonės Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis žr. Valdymas ir partnerytė bendrojoje rinkoje.

Norėčiau pasveikinti į Parlamentą atvykusius Komisijos narį M. Barnier ir Tarybos pirmininko pareigas einančią E. Dabar suteikiu žodį pranešėjams.

Markus Varesvuo apie tai, kodėl „Canon EOS 90D“ yra tobula kamera laukiniams gyvūnams fotografuoti

Pirmoji kalbės S. Sandra Kalniete, pranešėja. Komisijos pirmininkas kartu su Tarybos pirmininku turi imtis atsakomybės už bendrosios rinkos įtvirtinimą. Valstybės narės šiame procese taip pat turi itin aktyviai dalyvauti. Kitaip daugelis idėjų apie tai, ką galėtume padaryti, kad Europos ekonomika vėl pradėtų augti, būtų Padidinkite priartinimo nara darbo vietos ir globalizuotame pasaulyje didėtų jos konkurencingumas, liks tiesiog tik geri ketinimai, grindžiantys kelią Europai tapti pasaulio ligone.

Todėl šioje rezoliucijoje raginame Komisijos pirmininką ir valstybių narių vadovus dalyvauti ir prisiimti atsakomybę už bendrajai rinkai reikalingų teisės aktų priėmimą ir jai reikalingus politikos pokyčius. Rezoliucijose, kurias planuojama priimti šiandien, siunčiamas aiškus ženklas, kokios krypties veiksmų Parlamentas tikisi iš Komisijos. Paminėsiu keletą svarbiausių darbo prioritetų: bendrą skaitmeninę rinką, jungtinę intelektinės nuosavybės erdvę, profesinį Europos piliečių judumą, tarpvalstybinių viešųjų pirkimų ir paslaugų skatinimą, mokesčių sistemų suderinimą.

Bendrosios rinkos valdymo klausimu manau, kad lemiamą reikšmę turi keturios kryptys. Pirmiausia, užtikrinti jau priimtų bendrosios rinkos normų įgyvendinimą. Visos valstybės narės turi bendrosios rinkos reglamentavimo nuostatas priimti laiku ir skaidriai, o Komisija savo ruožtu turi griežtai ir nuosekliai kontroliuoti jų įgyvendinimą.

"The Canon EOS R5 redefined the way I shoot": outdoor adventures reimagined

Antra, sumažinti protekcionistines tendencijas. Apsauga tik skatins Europos rinkos susiskaidymą ir bendro mūsų konkurencingumo mažėjimą.

Pateikti dokumentai žr.

Trečia, sumažinti įvairias operacijų sąnaudas, trukdančias Europos ekonomikai dinamiškai veikti. Tai reiškia ne tik veiksmingą, paprastą ir neteisminę ginčų sprendimo procedūrą ir kitas panašias priemones, bet ir naudotojams patogią tarpvalstybinį e. Ketvirta kryptis — į Lisabonos sutartyje įtvirtintais principais grindžiamą politikos formavimą ir įgyvendinimą aktyviau įtraukti socialines grupes.

Galiausiai, pone pirmininke, norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir koordinatoriams už jų įnašą ir praktišką bendradarbiavimą, kuriuo remdamiesi, tikiuosi, šiandien galėsime įtikinama dauguma priimti rezoliucijas dėl bendrosios rinkos ir tęsti pastarųjų kelerių metų darbą rengiant teisės aktus, kuriais bus tikrai įtvirtinta bendroji rinka ir ji taps priemone ekonomikos augimui ir darbo vietoms Europoje kurti.

António Fernando Correia De Campospranešėjas.

Hands-on with Canon EOS R5 - Canon Lietuvos

Barnier, ponios ir ponai, Parlamentas pranešimu, dėl kurio šiandien diskutuojame ir balsuosime, reagavo į Komisijos prašymą dėl priemonių, reikalingų norint atgaivinti bendrąją rinką. Iš devyniolikos pasiūlymų, susijusių su Bendrosios rinkos Europos gyventojams aktu, kurio pranešėjas buvau, atrinkome penkis prioritetus, kaip kriterijus taikydami trumpalaikį apčiuopiamumą ir įmanomumą.

Pirmiausia turime padidinti Europos piliečių judumą, abipusiškai pripažindami profesines kvalifikacijas, profesines tapatybės korteles, Europos įgūdžių pasą ir nuolatinį judumo tikrinimą ES.

Antra, turime gerinti pasienio kontrolę — tikrinti iš trečiųjų šalių importuojamas prekes — ir parengti daugiametį rinkos stebėjimo ir produktų saugos veiksmų planą.

Trečia, Tarptinklinio ryšio reglamentas turėtų būti pratęstas iki m. Ketvirta, mums reikalingas užtikrintas būtinųjų bankininkystės paslaugų prieinamumas, geresnis jų skaidrumas ir palyginamumas. Penkta, turi būti panaikintos kliūtys mobiliesiems darbuotojams, kad būtų užtikrintas visapusiškas jų teisių į pensiją perkeliamumas. Ši iniciatyva buvo paprasta ir jos buvo imtasi bendru sutarimu, tačiau buvo sunkiau pasiekti susitarimą dėl priemonių, kuriomis sprendžiamas M.

Monti pranešime Padidinkite priartinimo nara bendrosios rinkos sąstingio klausimas, ir pasiekti, kad į piliečių poreikius ir nepasitikėjimą būtų reaguojama visapusiu, suderintu metodu, kaip aiškiai įvardyta praėjusių metų gegužės mėn. Grecho pranešime. Tikrai manome, jog padalyti Parlamento darbą į Padidinkite priartinimo nara atskirus pranešimus, nepaisant Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pastangų sujungti analizes ir veiksmus — dirbtinis dalykas.

Siekiant sukurti konkurencingą bendrąją rinką, kurioje ekonomika augtų pažangiai, įtraukiai ir tvariai, turi būti vienu metu daroma pažanga derinant tris elementus — verslo subjektus, Europos gyventojus ir valdymą, o didžiausia reikšmė sprendžiant tos rinkos klausimus turi būti teikiama Europos gyventojams.

Sutarimą, pone pirmininke, ponios ir ponai, buvo sudėtingiausia pasiekti dviem klausimais. Pirma, socialinių vertybių ir teisių klausimu susidūrėme su dešiniųjų EP narių ir Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijos atstovų nenoru pripažinti, jog reikia visam laikui užtikrinti Europos gyventojų socialines teises, kad bet kokiuose būsimuose teisės aktuose jų neužgožtų rinkos sumetimai. Itin apgailestaujame, kad nepavyko nuorodai į Darbuotojų komandiravimo direktyvos persvarstymą suteikti prioritetinio statuso.

Antra, socialinių visuotinės ekonominės svarbos paslaugų išsaugojimo klausimu buvo siekiama užtikrinti, kad šių paslaugų turinio nelemtų vien rinkos sumetimai, arba bent jau panaikinti galimybę paversti vandens tiekimo, miestų transporto, švietimo, sveikatos, socialinės rūpybos ir kitas panašias viešąsias socialines paslaugas privačiomis monopolijomis ar oligopolijomis.

Nors atrodytų, kad šioms paslaugoms taikyti konkurencingą valdymą ir vidaus rinkos priemones naudinga, reikės išsaugoti su visuotiniu prieinamumu susijusias socialines vertybes, nes solidarumo principai tokiais atvejais svarbesni nei vien rinkos sumetimai. Frakcija, kuriai priklausau aš, per galutinį balsavimą komitete dėl Padidinkite priartinimo nara trijų pranešimų susilaikė, nes bendrosios rinkos socialinės dimensijos klausimais nepadaryta jokios pažangos.

Vis dėlto po balsavimo komitete buvo įtraukta keletas teigiamų aspektų, dėl kurių pranešimas tapo gerokai tobulesnis. Sutarimas buvo pasiektas vieną po kito darant kompromisus, o galutiniams pakeitimams pritarė pagrindinės Parlamento frakcijos — nebuvo nei laimėtojų, nei pralaimėtojų.

Prie galutinio rezultato prisidėjo visos Parlamento frakcijos — ačiū Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui ir Padidinkite priartinimo nara, kurie rengė pranešimą su visais pakeitimais ir penkių komitetų nuomones.

Padidinkite priartinimo nara

Visi įnašai buvo naudingi. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams Różai Gräfin von Thun, Jürgenui Creutzmannui, Malcolmui Harbourui, Emilie Turunen ir Kyriacui Triantaphyllidžiui, taip pat frakcijų koordinatoriams už produktyvią kritiką ir bendradarbiavimo dvasią, leidusią derybomis pasiekti teigiamą rezultatą. Ypač dėkoju M. Harbourui už kilnų, į ateitį orientuotą požiūrį, visus pastaruosius keturis mėnesius palikusį ženklą komiteto darbe.

Cristian Silviu Buşoi, pranešėjas. Manau, jog neperdėsiu sakydamas, kad vidaus rinka — būtinas Europos integracijos elementas. Bėgant laikui išaiškėjo vidaus rinkos nauda vartotojams ir Europos verslo subjektams, ji prisidėjo prie mūsų ekonomikos augimo. Vis dėlto pastaruoju metu pastebėjome tam tikrą rinkos integravimo sąstingį. Todėl vidaus rinkai turime suteikti naują postūmį. Turime atkurti Europos piliečių pasitikėjimą ja. Mums reikalinga nauja pradžia. Labai vertinu Komisijos darbą šiuo klausimu, ypač puikų Komisijos nario M.

Barnier darbą — norėčiau Komisijos narį dar kartą pasveikinti prisiėmus ryžtingą įsipareigojimą ir už jo pastangas atgaivinti vidaus rinką.

Laukinės gamtos fotografija naudojant „Canon EOS 90D“ - Canon Lietuvos

Komisija mums parengė plataus užmojo ir kartu praktišką bei labai reikalingą programą vidaus rinkos tvirtumui atkurti. Esu visiškai tikras, kad jeigu šios priemonės bus įgyvendintos, vidaus rinka Padidinkite priartinimo nara patrauklesnė mūsų piliečiams, verslo subjektams ir apskritai galės veikti veiksmingiau.

Mūsų uždavinys buvo plataus užmojo, nes turėjome rasti sutarimą dėl priemonių, kuriomis nustatomi tvirtos ir modernios vidaus rinkos, kuri prisidėtų prie būsimo ekonomikos augimo ir, svarbiausia, atitiktų mūsų piliečių ir verslo subjektų lūkesčius, pagrindai.

Svarstėme, ar daugiau dėmesio skirti inovacijoms — tai reikėtų padaryti intelektinės nuosavybės srityje — ir kokios fiskalinės priemonės tinkamos norint sustiprinti bendrąją rinką, kartu laikantis valstybių narių suverenumo. Po mūsų diskusijų ir po daugelio įnašų, už kuriuos norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, nuomonių pranešėjams ir kitiems pakeitimus teikusiems kolegoms nariams, sugebėjome įvardyti penkis prioritetus, kuriuos reikia nedelsiant įgyvendinti.

Pirmasis susijęs su tuo, kaip remti inovacijas ir kūrybingumą bendrojoje rinkoje, nes tai būtina, jeigu norime tvirtesnio ir tvaresnio ekonomikos augimo. Itin svarbu sukurti ES patentų ir bendrų teismo procesų sistemą, Padidinkite priartinimo nara jau rengiama, taip pat tobulinti autorių teisių valdymą.

Earn $500 Watching YouTube Videos! Available Worldwide (Make Money Online)

Jeigu norime inovacijų, turime rasti sprendimą, kaip jas finansuoti, pvz. ES projektų obligacijos taip pat gali būti Padidinkite priartinimo nara galimybė investuoti į infrastruktūrą energetikos Padidinti Anaboliki nari telekomunikacijų srityje.

Trečiuoju prioritetu siekiama bendrąją rinką suderinti su mūsų skaitmenine darbotvarke skatinant e. Tam reikia imtis priemonių, kuriomis būtų skatinamas vartotojų ir verslo subjektų pasitikėjimas e. Ketvirtuoju prioritetu siekiama, kad bendroji rinka taptų geresne aplinka MVĮ, atsižvelgiant į jų svarbą ekonomikos augimui ir galimybes kurti darbo vietas.

Joms reikalingas geresnis kapitalų rinkų prieinamumas. Fiskalinėmis priemonėmis, pvz. Galiausiai reikia racionaliau sutvarkyti viešųjų pirkimų procedūras. Norint, kad MVĮ jose dalyvautų, jas reikia supaprastinti ir geriau jomis naudotis siekiant remti pažangų, tvarų ir įtraukų ekonomikos augimą.

Michel Barnier, Komisijos narys. Monti pranešime pateiktą vidaus rinkos analizę ir į labai didele dauguma jūsų patvirtintą L. Grecho pranešimą, pasiekėme itin svarbų momentą — dabar laikas atidžiai įsiklausius į kiekvienos mūsų valstybės narės piliečių nuomonę išsiaiškinti, kiek pasiekėme ekonomikos augimo, užimtumo ir socialinės sanglaudos srityje. Ką žmonės suvokia klausydamiesi naujienų iš Briuselio ir Strasbūro?

Šiuo metu naujienų labai reikia, tačiau jos visada sudėtingos arba ribojamojo pobūdžio. Tai — naujienos apie reguliavimą arba, mano darbo atveju, apie Padidinkite priartinimo nara, priežiūrą, deficitą ir skolos mažinimą. Taigi šios naujienos būtinos, tačiau jos ribojamojo pobūdžio ir sudėtingos. Manau, jog jas turime papildyti kitomis naujienomis ir, svarbiausia, kitais veiksmais, kad atkurtume pasitikėjimą Europos projektu ir suvokimą, kodėl turėtume susitelkti, užuot veikę vieni ar vieni kovoję su globalizacijos iššūkiais.

Padidinkite priartinimo nara

Būtent tai yra mūsų darbo pagrindas ir norėčiau asmeniškai padėkoti ką tik kalbėjusiems trims mūsų pranešėjams: S. Kalnietei, A. Correiai de Camposui ir prieš kelias akimirkas kalbėjusiam C. Taip pat norėčiau padėkoti pirmininkui M.

Harbourui, kuris, kaip jau minėta, dirbo sėkmingai, veiksmingai ir labai atidžiai įsiklausė į beveik vienuolikos Parlamento komitetų pozicijas, per labai trumpą laiką sutelkdamas juos darbui. Be visų šių padėkų, norėčiau išreikšti dėkingumą ir įvairių frakcijų koordinatoriams, nes jūs turėjote koordinuoti Normalios nuotraukos nuotraukos storis daug dalykų — sprendėme daug klausimų.

Tai darydami parodysite labai aiškų ženklą kitoms institucijoms, verslo subjektams ir piliečiams. Remdamasis M.

Monti pranešimu ir L. Grecho pranešimu, Pirmininkas J. Barroso manęs paprašė bendradarbiauti su 12 kolegų — atlikti bendrą kolegijos uždavinį — atgaivinti vidaus rinką ir parengti struktūrines reformas, kurių reikės norint plėtoti du, tris ar keturis rinkai būdingus ekonomikos augimo aspektus. Norėčiau jums, ponios ir ponai, priminti, kad šioje didelėje rinkoje, kuri yra dar ir Europos politinio projekto pagrindas, 60 proc.

Kiekviena šalis, Padidinkite priartinimo nara didžiausios — Vokietijos — iki mažiausių šalių, vidutiniškai 60 proc. Manoma, kad jeigu ši rinka veiks veiksmingiau, ji Padidinkite priartinimo nara augti dar labiau. Taip atsirado Bendrosios rinkos aktas. Taip parengėme 50 pasiūlymų, pateiktų šioje mažoje Mėlynojoje knygoje, kurią 23 ES kalbomis išsiunčiau visoms jūsų Padidinkite priartinimo nara, kiekvienam nacionalinių parlamentų nariui, profesinei sąjungai ir profesinei organizacijai.

  • Kkm kasininkas Kaip pasirinkti gerą veiksmų kamerą.
  • А как же любовь.
  • Padidinti vyru nario sutirstinima
  • Demonstravimas siekiant padidinti nari
  • «Терпи, - сказал он .
  • Diskusijos - Trečiadienis, m. balandžio 6 d.
  • Kaip suzinoti, kokio dydzio yra vaikino narys

Tada diskutuodami iš šių pasiūlymų rinkomės tuos, kuriais bus galima veiksmingiausiai pagerinti mūsų verslo subjektų ir piliečių gyvenimą.